Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 8h00 - 8h30 Đón tiếp đại biểu Vụ Khoa học và Công nghệ Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
2 8h30 - 8h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bà Vũ Thị Hằng Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
3 08h45 - 09h00 Phát biểu chỉ đạo Hội thảo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
4 09h00 - 09h30 Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trần Bình Trọng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
5 09h30 - 09h50 Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm cho ngành tài nguyên và môi trường Ông Nguyễn Hữu Xuyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
6 09h50 - 10h15 Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nhiệm vụ trọng tâm cho ngành tài nguyên và môi trường Ông Lê Phú Hà Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
7 Nghỉ giải lao
8 10h15 - 10h45 Một số kết quả nghiên cứu nổi bật của Chương trình KC.08/16-20, KC.09/16-20 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo Ông Lê Quang Thành Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ
9 10h45-11h15 Giới thiệu cụm công trình đạt giải thưởng KHCN Bộ TN&MT lần thứ nhất “Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên – môi trường biển” Ông Đỗ Tử Chung Đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
10 11h15 - 11h45 Thảo luận Chủ trì Hội thảo
11 11h45-12h00 Kết luận Hội thảo, Bế mạc Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Tài liệu
1 Báo cáo tổng kết , định hướng KHCN
2 Tổng kết, định hướng KHCN
3 Chiến lược KHCN ĐMST
4 Chuyển đổi số Quốc gia và TNMT
5 Giới thiệu cụm công trình đạt giải thưởng KHCN Bộ TN&MT
6 Định hướng 2021-2030 Kc09