Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Báo cáo Kiến trúc Chuyển đổi số lĩnh vực KTTV và TNN
1 16h - 18h Báo cáo KTCPĐT Bộ TN&MT v2.1 Cục CNTT&DLTNMT
2 16h - 18h Dự thảo KTCPĐT Bộ TN&MT v2.1 Cục CNTT&DLTNMT
3 16h - 18h Phụ lục KTCPĐT Bộ TN&MT v2.1 Cục CNTT&DLTNMT