Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1 8:00 - 8:30 Đón tiếp, đăng ký đại biểu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
2 8:30 - 8:35 Giới thiệu đại biểu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
3 8:35 - 8:50 Khai mạc hội thảo Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 8:50 - 9:05 Báo cáo đề dẫn: Hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực môi trường và các kết quả đạt được giai đoạn 2011-2020 Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 9:05 - 9:20 Nghiên cứu, đề xuất các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 TS. Trần Trọng Anh Tuấn, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
6 9:20 - 9:35 Nghiên cứu, xác định các nguồn đóng góp chính đối với bụi PM10 và PM2.5 ở đô thị miền Bắc Việt Nam – Thực nghiệm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ. ThS. Lê Hoàng Anh, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường
7 9:35 - 9:50 Cơ sở khoa học về kinh tế tuần hoàn phục vụ xây dựng Luật Bảo vệ môi trường 2020. TS. Lại Văn Mạnh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
8 9:50 - 10:15 Nghỉ giữa giờ, chụp ảnh lưu niệm
9 10:15 - 10:30 Tự động hóa vận hành hệ thống trong quản lý và bảo vệ môi trường nước phục vụ xây dựng và phát triển đô thị thông minh thời đại 4.0 TS. Trương Vân Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
10 10:30 - 10:45 Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu về quản lý chất thải PGS. TS. Lê Văn Lữ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
11 10:45 - 11:00 Công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong thời gian tới và định hướng nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng KHCN trong BVMT giai đoạn 2021-2030 ThS. Nguyễn Thị Thiên Phương, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường
12 11:00 - 11:30 Thảo luận: Toàn thể đại biểu
- Định hướng hoạt động KHCN trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2021-2030 Toàn thể đại biểu
- Các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực môi trường Toàn thể đại biểu
13 11:30 - 11:45 Kết luận & bế mạc Lãnh đạo Tổng cục Môi trường
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Giấy mới hội thảo
2 Chương trình hội thảo
3 Tóm tắt kết quả đề tài NCKH: Nghiên cứu xác định các nguồn đóng góp chính đối với bụi PM10, PM2.5 ở đô thị miền Bắc Việt Nam – thực nghiệm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ ThS. Lê Hoàng Anh, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường
4 Nghiên cứu khoa học công nghệ đo đạc bản đồ phục vụ quản lý môi trường TS. Nguyễn Đại Đồng - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
5 Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 TS. Nguyễn Đại Đồng - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
6 Tóm tắt kết quả đề tài NCKH: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 TS. Trần Trọng Anh Tuấn, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
7 Tóm tắt kết quả đề tài NCKH: Tự động hóa vận hành hệ thống trong quản lý và bảo vệ môi trường nước phục vụ xây dựng và phát triển đô thị thông minh thời đại 4.0 TS. Trương Vân Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội