Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
1 Chương trình Phiên họp
2 Báo cáo Chuyển đổi số quốc gia 06 tháng đầu năm 2024
3 Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06/CP và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
4 Báo cáo tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06/CP và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
5 Phụ lục 1.1 Nhóm Pháp lý (CV2551)
6 Phụ lục 1.2 Nhóm Dữ liệu (CV2551)
7 Phụ lục 1.3 Nhóm Hạ Tầng và Công nghệ (CV2551)
8 Phụ lục 1.4 Nhóm ANAT (CV2551)
9 Phụ lục 1.5 Nhóm Kinh phí (CV2551)
10 Phụ lục 1.6 Nhóm Con người (CV2551)
11 Phụ lục 2.1 Số hóa kết quả TTTHC (63 địa phương)
12 Phụ lục 2.2 Số hóa kết quả TTTHC (Bộ, ngành)
13 Phụ lục 3 Về 25 Dịch vụ công
14 Phụ lục 4 Về đánh giá 44 MHĐ
15 Phụ lục 5 Kết quả triển khai các nhiệm vụ Đề án 06
16 Phụ lục 6 Các nhiệm vụ chậm tiến độ
17 Phụ lục 7 Tiện ích, giá trị mang lại ĐA 06
Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 Tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06/CP
2 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
3 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024