Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 07h30-08h00 Đón tiếp Đại biểu Ban Tổ chức
2 08h00 - 08h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ
3 08h05 - 08h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
4 08h20 - 08h45 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường Phim tư liệu
5 08h45 - 09h30 Thảo luận của các địa phương Thứ trưởng Trần Quý Kiên
6 09h30 - 10h20 Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo các cơ quan Trung ương Bộ trưởng Trần Hồng Hà
7 10h20 - 10h35 Nghỉ giải lao để các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Chính phủ Ban Tổ chức
8 10h35 - 10h45 Ra mắt mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (Vngeonet)
9 10h45 - 11h20 Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
10 11h20-11h30 Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà Bộ trưởng Trần Hồng Hà
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
1.1 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
1.2 Dự thảo Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
1.3 Phụ lục 02: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2019
1.4 Phụ lục 03: Danh mục nhiệm vụ, đề án triển khai năm 2020
2 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
2.1 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
2.2 Tờ trình Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường