Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06/CP trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc
Bộ Công an trình chiếu Video clip về kết quả triển khai Đề án 06/CP trong 02 năm Bộ Công an
Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang điều hành tham luận Bộ Công an
Thảo luận: Các Bộ, cơ quan, địa phương phát biểu
Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương công bố quyết định khen thưởng Ban thi đua khen thưởng
Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP phát biểu Bộ Công an
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Thủ tướng Chính phủ kết luận Thủ tướng chính phủ
Tài liệu
Chương trình chi tiết Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP
Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 02 năm triển khai Đề án 06/CP và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Báo cáo toàn văn tình hình, kết quả 02 năm triển khai Đề án 06/CP và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các Phụ lục tài liệu Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06/CP
Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06/CP của Bộ TNMT