Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
1 08:00-08:05 Giới thiệu Đại biểu Ban Tổ chức
2 08:05-08:15 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Bộ TN&MT
3 08:15-08:25 Phát biểu chào mừng của UBND tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo UBND tỉnh
4 08:25-08:45 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đối số, ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số tài nguyên và môi trường năm 2023 và nhiệm vụ các năm tiếp theo. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
5 08:45-09:10 Đẩy mạnh, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP
6 09:10-09:30 Công tác đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng và giải pháp thực hiện. Cục An toàn thông tin - Bộ TT & TT
7 09:30-09:50 Kết quả, phương hướng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06/CP) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cục C06 và Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
09:50-10:05 Nghỉ giải lao
8 10:05-10:20 Xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường trong tiến trình Chuyển đổi số ngành và góp phần Chuyển đổi số quốc gia. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
9 10:20-10:45 Chuyển đổi số trong đo đạc bản đồ và thông tin địa lý. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý
10 10:45-11:00 - Giới thiệu về hạ tầng số, các nền tảng số dùng chung ngành TN&MT. - Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
11 11:00-11:20 Giới thiệu Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
12 11:20-11:30 Triển khai kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
11:30 Nghỉ trưa
13 14:00-14:15 Dự thảo Kiến trúc Chính phủ số tài nguyên và môi trường 3.0. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
14 14:15-14:30 Giới thiệu, triển khai Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học
15 14:30-14:45 Chuyển đổi số trong điều tra, giám sát tài nguyên nước quốc gia. Cục Quản lý tài nguyên nước
16 14:45-14:55 Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cục Chuyển đổi số & TTDL TNTM
17 14:55-15:10 Báo cáo kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
15:10-15:25 Nghỉ giải lao
18 15:25-16:00 Giới thiệu các giải pháp công nghệ số, hạ tầng số, nền tảng số trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số… Các đơn vị về giải pháp công nghệ
19 16:00-17:00 Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai chuyển đổi số, ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường. Hội nghị
20 17:00 Kết luận Hội nghị Thứ trưởng Bộ TN&MT
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Chương trình hội nghị chuyển đổi số tài nguyên và môi trường năm 2023
2 Giới thiệu trợ lý ảo Viettel phiên bản mới Viettel
3 Bảo vệ dữ liệu toàn diện ngành TNMT trước xu hướng nền tảng dữ liệu mở Bộ Tài Nguyên và Môi Trường