Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG
1 08h00 - 08h30 Đón tiếp đại biểu mời, giảng viên, báo cáo viên và công tác chuẩn bị Ban tổ chức
2 08h30 – 08h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức
3 08h40 – 09h00 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị Lãnh đạo Bộ
4 09h00 – 10h00 Chuyên đề 1: Nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ điện tử; phổ biến văn bản mới Báo cáo viên của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ
5 10h00 – 10h30 Thảo luận chuyên đề 1 Toàn thể hội nghị
6 10h30 – 10h45 Giải lao Toàn thể hội nghị
7 10h45 – 11h30 Chuyên đề 2: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo viên của Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU
1 14h00 – 15h15 Chuyên đề 3: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng Báo cáo viên của Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an
2 15h15 – 15h30 Giải lao Toàn thể hội nghị
3 15h30 – 16h15 Thảo luận chuyên đề 2 và 3 Toàn thể hội nghị
4 16h15 – 16h30 Tổng hợp, giải đáp thắc mắc các vấn đề chính của 03 chuyên đề trên (nếu có) Báo cáo viên
5 16h30 – 16h45 Kết luận và Bế mạc hội nghị Lãnh đạo Bộ