Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2023
1 14h00 - 14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng Bộ
2 14h05 - 14h20 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 9 và 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 của Bộ Chánh Văn phòng Bộ
3 14h20 – 15h00 Báo cáo bổ sung của một số đơn vị trực thuộc Bộ
4 15h00 - 16h00 Trao đổi, thảo luận Các đại biểu
5 16h00 - 16h30 Phát biểu của các Thứ trưởng
6 16h30 – 17h00 Phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 9 và 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 Văn phòng Bộ
PL 01 KẾT QUẢ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VBQPPL CỦA BỘ TN&MT
PL 02 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023
PL 3a BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 2023
PL 3b BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
PL 04 NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO
2 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
2.1 CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
2.2 BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023 Vụ Kế hoạch - Tài chính
2.3 Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 Vụ Pháp chế