Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Công điện: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ Văn phòng Chính phủ
2 Báo cáo sơ kết triển khai Chuyển đổi số quốc gia 06 tháng đầu năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông
3 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng năm 2030 Bộ Thông tin và Truyền thông
4 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Bộ Thông tin và Truyền thông
5 Báo cáo sơ kết tình hình 06 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông
6 Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Thông tin và Truyền thông
7 Báo cáo tổng hợp hiện trạng dữ liệu số trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông
8 Báo cáo kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tổ công tác triển khai đề án Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử"
9 Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 - 06 tháng năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường