Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
1. Chương trinh đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Báo cáo tổng kết
4. Báo cáo kiểm điểm BCH
5. Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028
6. Nguyên tắc, thể lệ bầu cử
7. Danh sách nhân sự để cử BCH Công đoàn Cục