Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
1 14h00 – 14h10 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức
2 14h10 – 14h20 Giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
3 14h20 – 14h30 Khai mạc hội thảo Lãnh đạo Cục CNTT&DL TNMT
4 14h30 – 15h00 Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành TN&MT Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 15h00 – 15h30 Giới thiệu về CSDL giảng viên và phần mềm quản lý, khai thác CSDL giảng viên Cục CNTT&DL TNMT
6 15h30 – 15h45 Nghỉ giải lao
7 15h45 – 16h15 Tích hợp, chia sẻ thông tin giảng viên với các hệ thống khác của Bộ TN&MT Cục CNTT&DL TNMT
8 16h15 – 16h50 Thảo luận Các đại biểu
9 16h50 – 17h00 Kết luận & bế mạc hội thảo Lãnh đạo Cục CNTT&DL TNMT
TÀI LIỆU HỘI THẢO
1 Giấy mời hội thảo
2 Bộ tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT
3 PL01: Danh sách giảng viên, giảng viên thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III
4 PL02: Danh sách giảng viên, giảng viên thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II
5 PL03: Danh sách giảng viên, giảng viên thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Banner Hội thảo