Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1 08h00 – 08h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng
2 08h05 – 08h20 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo bộ giao 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2020 Chánh Văn phòng
3 08h20 – 08h45 Báo cáo tình hình phê duyệt các nhiệm vụ, dự án, đề án; công tác giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính
4 08h45 – 09h30 Phát biểu và thảo luận của các đơn vị Các đơn vị
5 09h30 – 09h45 Nghỉ giải lao
6 09h45 – 10h15 Phát biểu của các Thứ trưởng
7 10h15 – 11h00 Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng
8 11h00 – 11h30 Thi đua khen thưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng 2020
Chuyên đề Kế hoạch - Tài chính
Chuyên đề Pháp chế
Chuyên đề Văn phòng Bộ
Chuyên đề Tổ chức cán bộ
Chuyên đề báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Phụ lục 01: Chương trình công tác
Phụ lục 02a: Tổng hợp tình hình giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đến 03/07/2020
Phụ lục 02b: Thống kê các nghiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực (Tính đến ngày 30/06/2020)
Phụ lục 02c: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 2020
Phụ lục 02d: Báo cáo công tác phê duyệt quyết toán hoành thành 6 tháng đầu năm 2020
Phụ lục 02đ: Tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Phụ lục 03: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chương trình công tác và các nhiệm vụ chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo bộ giao 6 tháng đầu năm 2020
Phụ lục 04: Bảng tổng hợp kết quả giải quyết TTHC của Bộ tài nguyên và Môi trường
Phụ lục 05: Các đề án, văn bản trình chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng 6 tháng cuối năm 2020