Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019
1 14h00 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị. Chánh Văn phòng Bộ
2 Phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng Trần Hồng Hà
3.1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2019 Văn phòng Bộ
3.2 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Bộ. Văn phòng Bộ
4 Báo cáo công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 Vụ Pháp chế
5 Báo cáo đánh giá tình hình thực thiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; kết quả công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư; tình hình giải ngân trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 Vụ Kế hoạch - Tài chính
6 Báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, việc thực hiện ký số các văn bản và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2019 Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
7 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và các giải pháp cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2019; kết quả đánh giá các đơn vị trong 9 tháng đầu năm Vụ Tổ chức cán bộ
8 Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm và giải pháp cần tập trung triển khai trong các tháng cuối năm Thanh tra Bộ
9 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ
10 Phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng Các đồng chí Thứ trưởng
11 17h00 Kết luận chỉ đạo Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
II. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Phụ lục 01: Các đề án, văn bản trình 9 tháng đầu năm
2 Phụ lục 02: Tình hình giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2019
3 Phụ lục 03: Tình hình giải ngân các nguồn sự nghiệp
4 Phụ lục 04: Tình hình giải ngân nguồn đầu tư
5 Phụ lục 05: Tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi
6 Phụ lục 06: thống kê các nhiệm vụ chưa phê duyệt
7 Phụ lục 07: Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ chưa phê duyệt
8 Phụ lục 08: Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ kết thúc 2018 chưa phê duyệt
9 Phụ lục 09: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao
10 Phụ lục 10: Các nhiệm vụ trình CP, TTgCP, BT 3 tháng cuối năm 2019
11 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01NQ-CP
12 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02NQ-CP
13 Phụ lục: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến tháng 9/2019