Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2019-2024
1 13h30 – 14h00 Đón tiếp đại biểu.
2 13h30 – 14h00 Văn nghệ chào mừng.
3 14h00 – 15h30 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4 14h00 – 15h30 Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu.
5 14h00 – 15h30 Diễn văn khai mạc đại hội.
6 14h00 – 15h30 Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc đại hội.
7 14h00 – 15h30 Thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024.
8 14h00 – 15h30 Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2014 - 2019.
9 14h00 – 15h30 Báo cáo Công tác kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019.
10 14h00 – 15h30 Báo cáo Tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019.
11 14h00 – 15h30 Tham luận.
12 14h00 – 15h30 Phát biểu của lãnh đạo đơn vị.
13 14h00 – 15h30 Phát biểu của đại diện Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.
14 15h30– 17h00 Báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2014 – 2019.
15 15h30– 17h00 Công tác nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024.
16 15h30– 17h00 Bầu Ban bầu cử.
17 15h30– 17h00 Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024.
18 15h30– 17h00 Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024.
19 15h30– 17h00 Ban Chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt và tặng hoa.
20 15h30– 17h00 Tặng hoa các đồng chí Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024.
21 15h30– 17h00 Chỉ định triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024.
22 15h30– 17h00 Bầu đại biểu đi dự đại hội lần thứ IV, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.
23 15h30– 17h00 Báo cáo kết quả bầu đại biểu đi dự đại hội lần thứ IV, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.
24 15h30– 17h00 Thông qua nghị quyết đại hội.
25 15h30– 17h00 Diễn văn bế mạc đại hội.
26 15h30– 17h00 Chào cờ và bế mạc