Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
I. Chương trình tọa đàm "Quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp"
1 7:30 - 8:00 Đăng ký, đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức
2 8:00 - 8:10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Thứ trưởng Trần Quý Kiên
3 8:10 - 8:20 Phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
4 8:20 - 8:40 Báo cáo tóm tắt quản lý, sử dụng đất đai tại công ty nông, lâm nghiệp Tổng cục trưởng – Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến
5 8:40 - 10:00 Báo cáo tham luận của các cơ quan/đại biểu, chuyên gia Bộ trưởng Trần Hồng Hà điều hành
- 10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao
6 10:15 - 11:30 Hội nghị tiếp tục thảo luận Bộ trưởng Trần Hồng Hà điều hành
7 11:30 - 11:50 Phát biểu kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ Thứ trưởng Trần Quý Kiên giới thiệu và mời
8 11:50 - 12:00 Tiếp thu và Bế mạc Tọa đàm Bộ trưởng Trần Hồng Hà
II. Các báo cáo tham luận
1 - Thực trạng sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng để gắn quyền lợi với trách nhiệm của chủ thể quản lý sử dụng đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 - Thực trạng và giải phảp xử lý các khoản vay, cơ chế xử lý các khoản nợ cũ (kể cả nợ gốc, nợ lãi) của các công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa; phưong án xác định giá trị cổ phần hóa (giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...) khi thực hiện cổ phần hóa công ty nông, lâm nghiệp 1 thành viên, 2 thành viên trở lên. Bộ Tài chính
3 - Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát sắp xếp; Mô hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
4 - Thực trạng công tác rà soát, sắp xếp nông lâm truờng nhằm tạo quỹ đất bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do và các hộ nghèo thiếu đất sản xuất; khó khăn, vuớng mắc và đề xuất giải pháp trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
5 - Tình hình xây dựng phuơng án sử dụng đất đối với diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phuơng. Đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho nguời dân di cư tự do, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo thiếu đất sản xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
6 - Các vấn đề về đất đai khi thực hiện chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp 1 thành viên nhà nuớc thành công ty 2 thành viên. Đề xuất giải pháp khắc phục. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
7 - Đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp bố trí đất ở, đất sản xuất cho người lao động, người dân sinh sống tại chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất và người dân di cư tự do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
8 - Tình trạng tranh chấp đất đai giữa nguời dân với nông lâm truờng; các khó khăn, vuớng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
9 - Trao đổi, đề xuất các giải pháp để quản lý, sử dụng đất có hiệu quả nhằm giảm thiểu tranh chấp, lấn chiếm đất đai, bảo vệ rừng, đất rừng gắn với bảo vệ môi trường bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
10 - Đánh giá hiệu sử dụng diện đất giữ lại sau khi rà soát sắp xếp; đề xuất đổi mới quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng để gắn quyền lợi với trách nhiệm của chủ thể quản lý sử dụng đất đối với cả phần đất giữ lại; Tập đoàn Cao su Việt Nam
11 - Đánh giá hiệu sử dụng diện đất giữ lại sau khi rà soát sắp xếp; đề xuất đổi mới quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng để gắn quyền lợi với trách nhiệm của chủ thể quản lý sử dụng đất đối với cả phần đất giữ lại; Tổng công ty Cà phê Việt Nam
12 - Quản lý sử dụng đất tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam