Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Buổi sáng
1 07h30-08h00 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức
2 08h00-08h10 Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ
3 08h10-08h20 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bộ
4 08h20-08h30 Phát biểu chào mừng Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh
5 08h30-09h00 Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Vụ trưởng Vụ KHTC
6 09h00-09h20 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường Lãnh đạo Thanh tra Bộ
7 09h20-09h40 Báo cáo về những định hướng lớn trong sửa đổi Luật đất đai. Lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đất đai
8 09h40-10h00 Báo cáo về những định hướng lớn trong sửa đổi Luật bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Tổng cục Môi trường
9 10h00- 10h15 Nghỉ giải lao
10 10h015-12h00 Thảo luận Các đại biểu
11 12h00-13h30 Nghỉ ăn trưa
Buổi chiều
1 13h30-14h00 Phổ biến Luật Đo đạc bản đồ và Nghị định hướng dẫn thi hành Lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
2 14h00-15h00 Tham luận Các địa phương
3 15h00-15h15 Nghỉ giải lao
4 15h15-15h30 Báo cáo tình hình thực hiện Hệ thống tương tác giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT, UBND cấp tỉnh; công tác kết nối, liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành TN&MT và công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT trong tình hình mới. Lãnh đạo Cục CNTT & DLTNMT
5 15h30-16h00 Công bố thi đua khen thưởng và trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Cụm Lãnh đạo Vụ TĐKT&TT
6 16h00-17h00 Kết luận, bế mạc Hội nghị
Báo cáo chuyên đề
1 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
2 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
3 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
4 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
5 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
6 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC VIỄN THÁM
7 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
8 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
9 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH TRA
10 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
11 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
12 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
13 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
14 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VÀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
15 BÁO CÁO CÁC CHÍNH SÁCH LỚN TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
16 BÁO CÁO DỰ KIẾN NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
17a SLIDE GIỚI THIỆU LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
17b SLIDE GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2019/NĐ-CP