Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
1 14h00 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị. Chánh Văn phòng
2 Phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng Trần Hồng Hà
3 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ. Chánh Văn phòng
4 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị
5 Báo cáo công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và kết quả giải ngân; tình hình phê duyệt nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ thường xuyên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
6 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị
7 Báo cáo công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Vụ trưởng Vụ Pháp chế
8 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị
9 Công tác cải cách hành chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
10 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị
11 Báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
12 Thảo luận chung Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị
13 Phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng Các đồng chí Thứ trưởng
14 17h00 Kết luận chỉ đạo Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
PHỤ LỤC
1 Phụ lục 01,02. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN CHẬM BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
2 Phụ lục 03. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
3 Phụ lục 04. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP ĐẾN NGÀY 30/6/2019
4 Phụ lục 05. BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẾN 05/07/2019
5 Phụ lục 06. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHƯA PHÊ DUYỆT (tính đến ngày 05/7/2019)
6 Phụ lục 07. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KẾT THÚC, DỪNG THỰC HIỆN NĂM 2018 CHƯA PHÊ DUYỆT (tính đến ngày 05/7//2019)
7 Phụ lục số 08. TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
8 Phụ lục 09. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
9 Phụ lục 10. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
10 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THỦ TRƯỞNG KHỐI CÁC TỔNG CỤC, CỤC TRỰC THUỘC BỘ
11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019